Buletinet Akademike

Kolegji Dardania, në bazë të Statutit të Kolegjit Dardania dhe Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në kolegjin dardania dhe në harmoni me Manualin e Akreditimit, i plotësuar në 2021, publikon raportet e komisioneve recensuese sipas konkursit të shpallur.

Moduli i buletineve

Zgjedhni fushat dhe klikoni butonin Kerko

Since the content of this document is dynamic, updates will be shown at the time of change on the online version during the course of the normal academic year. Updates to the printed version of this document will be made only at the annual update and reprinting.

For information on the most recent policies and procedures, please refer to the online version of this document at: kolegjidardania.com/academic-bulletin. In cases of conflict between the information contained in the printed version of this document and its online equivalent, the information in the online version will take precedence over that in the paper Bulletin.

Because the Dardania College administers the academic program for Dardania College, the controlling policies and procedures on all academic issues are those of Dardania College. This Bulletin is based on those academic policies but may present them in an abbreviated form. For clarification, please check the original source on the Dardania College web site at www.kolegjidardania.com.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?