Mundësitë për Punë

Në këtë faqe ju mund të shihni të gjitha mundësitë për pozita të hapura të vendeve të punës në këtë faqe, të shkarkoni konkursin dhe të shikoni pozitat e hapura se a përputhen me kualifikimet tuaja.

Kolegji Dardania me seli në Prishtinë shpall:

K O N K U R S

PËR STAF AKADEMIK – MËSIMDHËNËS ME ORAR TË PLOTË

Bazuar në Statutin e Kolegjit Dardania, neni 56, paragrafi 2, kandidatët mund të aplikojnë për pozitat si në vijim:

1. Staf Akademik – Mësimdhënës me orar të plotë për fushën:

 • Punë Sociale (2);
 • Psikologji (2);
 • Studime menaxheriale (1);
 • Ekonomi (1);
 • Juridik (1);
 • Gjuhë Angleze (1);
 • Shkenca Politike (2);
 • Administrim Publik (1);
 • Shkenca Kompjuterike (2);
 • Informatikë (2).

Kualifikimet e nevojshme

 • Kandidati/ja duhet të ketë gradën e doktorit të shkencës në fushën përkatëse.
 • Të ketë së paku punimin e doktoratës në lëmin përkatëse.

Dokumentet për aplikim:

 • Kërkesën me CV dhe letër motivimi;
 • Kopjet e diplomave të noterizuara (Doktoraturë, Master dhe Bachelor);
 • Dëshminë e nostrifikimit të diplomave (për të diplomuarit jashtë vendit) të noterizuar;
 • Ekstrakti i lindjes;
 • Të paktën një punim shkencor në fushën përkatëse të publikuar në revista kredibile të indeksuara në Scopus/WoS. Punimi mund të jetë edhe në proces të publikimit.
 • Çertifikatën se ndaj tij nuk ndërmirret ndonjë procedurë hetuese;
 • Leja e qëndrimit dhe leja e punës (për kandidatët që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës);
 • Dokumente tjera shtesë relevante.

Dorëzimi i aplikacionit:

Dokumentacioni së bashku me formularin e aplikacionit të plotësuar duhet të dërgohet në e-mail jobs@kolegjidardania.com apo të dorëzohet në zyret e Kolegjit Dardania nga data 10.06.2023 (adresa: rr. Ibrahim Lutfiu nr. 93, Prishtinë). Kandidatët mund të aplikojnë edhe duke klikuar më poshtë në “APLIKO PËR PUNË”.

Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të ftohen për intervistë.

Aplikacioni i konkursit mund të shkarkohet duke klikuar këtu.

BENEFITET

Sigurimi Shëndetësor

Koha e pushimit

Mbrojtja e të ardhurave

Aplikimi për krijimin e marrëdhënies së punës në Kolegjin Dardania

Informacione të Përgjithshme

Arsimimi

Studimet Bachelor:
Studimet Master:
Studimet e Doktoratës:

Pozicioni i punës për të cilin po aplikoni:

Referenca (nëse keni):

Leje qëndrimi

Deklarimi