Visioni, Misioni dhe Objektivat

Kolegji Dardania ju përgatit të filloni karrierën tuaj duke ju siguruar një mjedis mbështetës dhe krijues përmes programeve unike të studimit.

Visioni

Vizioni ynë është të vazhdojmë të ruajmë, zhvillojmë dhe forcojmë më tej pozicionin dhe reputacionin tonë si një nga institucionet e arsimit të lartë të respektuar për studime, praktikë dhe kërkime në shkencat humane, shkencat e aplikuara dhe artet të krahasueshme me institucionet e besueshme të Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë.

Misioni

Kolegji Dardania ofron arsim cilësor në zhvillim profesional dhe trajnim praktik në shkencat humane, të aplikuara dhe arte. Nëpërmjet mësimdhënies dhe hulumtimit Kolegji Dardania synon të zhvillojë staf të aftë për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm dhe kreativ në shërbim të komunitetit, pra të përgatisë staf profesional kompetent për realizimin e synimeve të paraqitura më sipër në kontekstin e zhvillimit ekonomik, politik, jeta socialo-kulturore në Kosovë.

Kolegji Dardania inkurajon studimet ndërdisiplinore dhe multidisiplinare të cilat pasurojnë njohuritë dhe aftësitë e studentëve dhe u mundësojnë atyre të bëhen nxënës gjatë gjithë jetës.

Kolegji Dardania bashkëpunon me organizata që ushtrojnë veprimtari tregtare dhe ofron shërbime për sektorin publik dhe privat, qeverinë, komunitetet lokale dhe institucionet e shoqërisë civile. Duke vepruar kështu, ajo promovon zbatimin e të arriturave të saj kërkimore dhe arsimore duke kontribuar kështu në zhvillimin e shoqërisë kosovare.

Kolegji Dardania do të veprojë si pjesë e integruar e Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë përmes aplikimit të standardeve të përbashkëta të përcaktuara nga Deklarata e Bolonjës në mënyrë që të arrihet bashkëpunim intensiv me institucionet e arsimit të lartë në Komunitetin Evropian dhe më gjerë.

83%

e studentëve tanë të diplomuar vazhdojnë me sukses karrierën e tyre në tregun e punës.

Objektivat

Për të përmbushur misionin e tij, Kolegji Dardania ka këto objektiva:

  • Të zhvillohet Kolegji Dardania si institucion i arsimit të lartë me një spektër të gjerë të programeve studimore dhe kërkimore në përputhje me mundësitë ekonomike dhe nevojat e tregut të punës të shoqërisë kosovare;

  • Të ofrojë programe arsimore të cilësisë së lartë, të inkurajojë dhe promovojë mësimdhënie cilësore dhe një mjedis të përshtatshëm e të begatë kërkimor, si bazë për kërkime cilësore të natyrës shkencore dhe aplikative;

  • Të nxisë risitë në programe, në hartimin e kurrikulave në përputhje me rekomandimet e koncepteve bashkëkohore filozofike dhe metodologjive të të nxënit përmes strategjive, formave dhe procedurave metodike, të cilat sigurojnë rritjen e cilësisë përmes të nxënit ndërveprues, kërkimit dhe praktikave më të mira;

  • Të organizohet sistemi i mësimdhënies dhe të nxënit, dhe vlerësimi i cili do t'u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri dhe aftësi bazuar në kompetencën, zgjedhjen dhe aftësimin e tyre cilësor për arritjen e karrierës së suksesshme dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës;

  • Të krijojë dhe zhvillojë marrëdhënie të mira me institucionet akademike vendase dhe rajonale për përfitime maksimale nga përvojat e avancuara dhe nga mundësitë e reja, në aplikimin e standardeve bashkëkohore nëpërmjet integrimit në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë (Deklarata e Bolonjës, dhe Konventa e Njohjes së Lisbonës), dhe në Zonën Evropiane të Kërkimit, për të vazhduar. reformimi dhe ngritja e cilësisë së të nxënit;  

  • Të angazhohet në veprimtari publike si gjenerues i zhvillimeve ekonomike, teknologjike dhe sociale, në përputhje me kërkesat strategjike të Republikës së Kosovës;

  • Të zhvillojë programe studimi të nevojshme për shoqërinë dhe ekonominë. Për ta bërë këtë, Kolegji Dardania do të stimulojë ekselencën në mësimdhënie dhe në arritjet akademike të stafit akademik dhe studentëve me qëllim të avancimit të shërbimeve të ndryshme akademike dhe studentore;

  • Të zhvillojë dhe ofrojë forma të ndryshme të edukimit gjatë gjithë jetës për nevojat e popullatës kosovare;

  • Të kultivohen parimet morale dhe etike të tolerancës, në mënyrë që studentët të formohen për pjesëmarrje aktive në shoqërinë moderne, demokratike dhe multikulturore, në mënyrë që Kolegji Dardania të orientohet drejt shërbimit ndaj komunitetit;

  • Të stimulojë dhe zhvillojë punën kërkimore-shkencore në fushën e shkencave shoqërore (ekonomike, juridike, politike, filologjike), nëpërmjet bashkëpunimit të stafit akademik, nga njëra anë, dhe komunitetit të biznesit, nga ana tjetër. 

Vlerat

Kolegji Dardania ka identifikuar vlerat kryesore që do të na ndihmojnë të realizojmë misionin tonë dhe kështu i gjithë stafi akademik por edhe administrativ janë të përkushtuar që t'i adoptojnë këto vlera:

Laurent Krasniqi

BA Administrim Biznesi dhe Ekonomiks

"Unë kam takuar disa nga miqtë e mi më të mirë përgjatë studimeve në Kolegjin Dardania. Ishte një eksperiencë vërtet e shkëlqyeshme për të kuptuar komunitetin dhe për tu integruar në të.”

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?