Akreditimi

Kolegji Dardania është institucion i arsimit të lartë i licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës dhe i akredituar nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës në nivelin institucional dhe në programet e studimit.

Institucioni ynë në historikun e tij filloi veprimtarinë e tij si universitet formal-juridik i licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), për vitet akademike 2004-2007, si universitet privat me certifikatë nr. 898/02-1 i datës 1/12/2004 (1 Dhjetor 2004). Institucioni u riakreditua me vendimin nr. 583/02-1 të datës 09/05/2007 (9 maj 2007), për vitet akademike 2007 – 2011, si Universiteti Dardania.

Megjithatë, gjatë riakreditimit institucional të programeve të veçanta në nivel BA dhe MA, për vitin 2009 e në vazhdim, institucioni është akredituar dhe licencuar si Ofrues Privat i Arsimit të Lartë (PPAL) Kolegji Dardania nga Agjencia Kosovare e Akreditimit (AKA) dhe MASHT. Programet e studimit BA dhe MA vazhduan të funksionojnë në Kolegjin Dardania bazuar në vendimet e Agjencisë Kosovare të Akreditimit:

 

 1. Për programet e studimit të nivelit Bachelor:
  1. Prova: Vendimi Nr.02/85 Datë 02.10.2009.
 2. Për programet e studimit të nivelit Master:
  1. Prova: Vendimi Nr.07/92 Datë 06.11.2009.
 3. Certifikata e Agjencisë Kosovare të Akreditimit, Dhjetor 2009
 4. Certifikata e Agjencisë Kosovare të Akreditimit, Dhjetor 2010
 5. Kabineti i Ministrit: Vendimi Nr.01/B/187 Datë 07.11.2011.
 6. Agjencia e Kosovës për Akreditim: Njoftim për vendimin nr.463/12, datë 07.09.2012.
 7. Agjencia e Kosovës për Akreditim: Njoftim për vendimin nr.463/12, datë 07.09.2012.
 8. Agjencia e Kosovës për Akreditim: Njoftim për vendimin nr.608/12, datë 17.10.2012.
 9. Agjencia e Kosovës për Akreditim: Njoftim për vendimin nr.493/13, datë 07.08.2013.

 

Kolegji Dardania është riakredituar në nivel institucional për një mandat 5-vjeçar (1 tetor 2013 – 30 shtator 2018). Dëshmia: Agjencia e Kosovës për Akreditim: Njoftim për vendimin nr. 493/13, datë 07.08.2013. Notification on the decision No. 493/13 dated 08/07/2013.

 1. Agjencia e Kosovës për Akreditim: Njoftim për vendimin nr.551/14 datë 07.04.2014.
 2. Agjencia e Kosovës për Akreditim: Njoftim për vendimin nr.1249/16 datë 11.07.2016.
 3. Agjencia e Kosovës për Akreditim: Njoftim për vendimin nr. 1363/09D datë 29/07/2019.
 4. Agjencia e Kosovës për Akreditim: Njoftim për vendimin nr. 1444/19D datë 14/08/2019.

 

Ideja për themelimin e institucionit tonë erdhi nga fakti se sistemi publik i arsimit të lartë nuk ishte në gjendje të ofronte, as qasjen e duhur dhe as cilësinë e nevojshme për përmbushjen e kërkesave të shoqërisë kosovare në fushën e arsimit të lartë në rrugëtimin e saj drejt integrimeve euroatlantike. Kolegji Dardania që në vitin e parë të veprimtarisë së tij ka organizuar studime në nivelin bazë, universitar (Bachelor) dhe studimet pasuniversitare, të nivelit të dytë (Master), bazuar në Sistemin Evropian të Deklaratës së Bolonjës.

Programet e ofruara nga Kolegji Dardania që nga themelimi i tij:

Programi

Niveli

BA/MA

Nota Akademike

Kohëzgjatja e periudhës së akreditimit

From October 1, 2013- September 30, 2016

Bankat, Financat dhe Kontabiliteti

BA

Bachelor në Banka, Financa dhe Kontabilitet

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Administrim Biznesi, me specializimet: Të përgjithshme, Marketing dhe Sipërmarrje

BA

Bachelor në Administrim Biznesi, me specializimet: Përgjithshme, Marketing dhe Sipërmarrje

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Shkenca Politike dhe Administratë Publike me specializimet: Administratë Publike; Studime Evropiane; Diplomacia

BA

Bachelor në Shkenca Politike dhe Administratë Publike me specializimet: Administratë Publike; Studime Evropiane; Diplomacia

1 Tetor 2013 - Shtator 2016

Juridik me specializimet: Shkenca Juridike Civile; Shkenca Juridike Kriminalistike; Shkenca Juridike Ndërkombëtare; Shkenca Juridike e Biznesit.

BA

Bachelor në Drejtësi me specializimet: Shkenca Juridike Civile; Shkenca Juridike Kriminalistike; Shkenca Juridike Ndërkombëtare; Shkenca Juridike e Biznesit.

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale

BA

Bachelor në Psikologji të Aplikuar dhe Studime Menaxheriale

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane

BA

Bachelor në Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Ekonomia dhe Turizmi i Qëndrueshëm

BA

Bachelor në Ekonomi dhe Turizëm të Qëndrueshëm

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Agribusiness

BA

Bachelor në Agrobiznes

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Bankat, Financat dhe Kontabiliteti

MA

Master në Banka, Financa dhe Kontabilitet

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Administrim Biznesi

 

MA

Master në Administrim Biznesi

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Administrim Publik

MA

Master në Administratën Publike

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane

MA

Master në Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Diplomacia

MA

Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Konsulencë dhe terapi familjare

MA

Master në Konsulencë dhe Terapi Familjare

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

Psikologji Organizative

MA

Master në Psikologji Organizative

1 Tetor 2013 - 30 Shtator 2016

 

Nga 1 tetori 2014 – 30 shtator 2017

Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale

BA

Bachelor në Kujdes dhe Mirëqenie Sociale

1 Tetor 2014 – 30 Shtator 2017

Arkitekturë dhe Planifikim Urban

BA

Bachelor në Kujdes dhe Mirëqenie Sociale

1 Tetor 2014 – 30 Shtator 2017

Shkenca Politike dhe Administrata Publike (me specializim në Marrëdhënie me Publikun)

BA

Bachelor në Shkenca Politike dhe Administratë Publike, me specializim: Marrëdhenie Ndërkombëtare

1 Tetor 2014 – 30 Shtator 2017

Nga 1 tetor 2016 – 30 shtator 2019

Administrim Biznesi dhe Ekonomi, me specializimet: Të përgjithshme; Marketingu dhe Sipërmarrja; Banka, Financa dhe Kontabilitet; Menaxhment dhe Informatikë; Menaxhimi i Turizmit.

 

BA

Master në Administrim Biznesi dhe Ekonomi, me specializimet: Të përgjithshme; Banka, Financa dhe Kontabilitet

1 Tetor 2016 – 30 Shtator 2019

Administrim Biznesi dhe Ekonomi, me specializimet: Të përgjithshme; Banka, Financa dhe Kontabilitet

 

MA

Bachelor në Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane

1 Tetor 2016 – 30 Shtator 2019

 

Political Science and Public Administration, with specialization: Public Administration

BA

Bachelor në Shkenca Politike dhe Administratë Publike, me specializim: Administrim Publik

1 Tetor 2016 – 30 Shtator 2019

Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane

 

BA

Bachelor në Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane

1 Tetor 2016 – 30 Shtator 2019

Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale

BA

Bachelor në Psikologji të Aplikuar dhe Studime Menaxheriale

1 Tetor 2016 – 30 Shtator 2019

Nga 1 tetori 2019 – 30 shtator 2022*

Political Science and Public Administration, with specialization: Public Administration

BA

Bachelor në Shkenca Politike dhe Administratë Publike, me specializim: Administrim Publik

1 tetor 2016 – 30 shtator 2022

English Language and American Studies**

 

BA

Bachelor në Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane

1 tetor 2016 – 30 shtator 2022

Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale

BA

Bachelor në Psikologji të Aplikuar dhe Studime Menaxheriale

1 tetor 2016 – 30 shtator 2022

Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale

BA

Bachelor në Kujdes dhe Mirëqenie Sociale

1 tetor 2016 – 30 shtator 2022

Administrim Publik

MA

Master në Administratën Publike

1 tetor 2016 – 30 shtator 2022

 

SHËNIM:

* Aktualisht studentët e vitit të tretë ndjekin studimet në këto programe:

- Shkenca Politike dhe Administrim Publik (BA)

- Psikologji e Aplikuar dhe Studime Menaxheriale (BA)

- Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale (BA)

**Akreditimi për programin e Gjuhës Angleze dhe Studimeve Amerikane është revokuar dhe programi nuk ofrohet.

Laurent Krasniqi

BA Administrim Biznesi dhe Ekonomiks

"Unë kam takuar disa nga miqtë e mi më të mirë përgjatë studimeve në Kolegjin Dardania. Ishte një eksperiencë vërtet e shkëlqyeshme për të kuptuar komunitetin dhe për tu integruar në të.”

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?