Akreditimi

Kolegji Dardania është institucion i arsimit të lartë i licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës dhe i akredituar nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës në nivelin institucional dhe në programet e studimit.

Institucioni ynë në aspektin formal – ligjor, ka filluar të funksionojë me licencim me certifikatën nr.898/02-1 e datës 01.12.2004 nga ana e MASHT-it për vitet akademike 2004 -2007, si një institucion privat universitar. 

Institucioni është riakredituar me vendimin nr.583/02-1 të dates 09.05.2007, për vitet akademike 2007 – 2011 si Universiteti Dardania. Me rastin e riakreditimit institucional dhe riakreditimit të programeve specifike të nivelit Bachelor dhe Master për vitet 2009 dhe në vijim, institucioni ynë është akredituar dhe licencuar si Bartës Privat i Arsimit të Lartë (BPrAL) Kolegji Dardania nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe MASHT.

Programet e studimit në nivelin Bachelor (BA) dhe Master (MA) kanë vazhduar të funksionojnë në Kolegjin Dardania në bazë të vendimeve nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës. Kolegji Dardania ka arritur me sukses që të akreditoj programe të nevojshme për të plotësuar kërkesat e tregut. Procesi i fundit i akreditimit i cili ishte në vitin 2019, Kolegji Dardania ka arritur që me sukses të akreditohet në nivelin institucional dhe gjithashtu të akreditojë programet e studimit.

Përgjatë viteve, Kolegji Dardania ka arritur që të akreditoj me sukses këto programe të studimit në nivelin Bachelor:

 • Administrim Biznesi dhe Ekonomiks (BA) me specializime:
  • I përgjithshëm
  • Banka, Financa dhe Kontabilitet
  • Marketing dhe Ndërmarrësi
  • Menaxhment dhe Informatikë
  • Menaxhim i Turizmit
 • Banka, Financa dhe Kontabilitet (BA)
 • Ekonomi dhe Turizëm i Qëndrueshëm (BA)
 • Agrobusiness (BA)
 • Shkenca Politike dhe Administrim Publik (BA) me specializime:
  • Administrim Publik
  • Studime Evropiane
  • Diplomaci
  • Marrëdhënie me Publikun
 • Juridik me specializimet
  • Shkenca Civile Juridike
  • Shkenca Kriminalistike Juridike
  • Shkenca Ndërkombëtare Juridike
  • Shkenca Biznesore Juridike
 • Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale (BA)
 • Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane (BA)
 • Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale (BA)
 • Arkitekturë dhe Planifikim Urban (BA)
 • Menaxhment dhe Biznes Digjital (BA) është në proces të akreditimit*

Përveç programeve në nivelin Bachelor, Kolegji Dardania përgjatë viteve ka arritur që të akreditoj me sukses edhe këto programe të studimit në nivelin Master:

 • Administrim Biznesi (MA)
 • Banka, Financa dhe Kontabilitet (MA)
 • Administrim Publik (MA)
 • Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane (MA)
 • Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci (MA)
 • Këshillim Familjar dhe Terapi Familjare (MA)
 • Psikologji Organizatieve (MA)
 
*Të gjitha programet e studimit kanë funksionuar sipas akreditimit nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës. Disa nga programet e studimit aktualisht mund të mos jenë aktive për shkak të procesit të akreditimit.

Laurent Krasniqi

BA Administrim Biznesi dhe Ekonomiks

"Unë kam takuar disa nga miqtë e mi më të mirë përgjatë studimeve në Kolegjin Dardania. Ishte një eksperiencë vërtet e shkëlqyeshme për të kuptuar komunitetin dhe për tu integruar në të.”

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?