Opportunities

You can view all opportunities for open job positions in this page, search using specific criteria to find jobs that interest you, and when positions are posted that match your qualifications.

Kolegji Dardania me seli në Prishtinë shpall:

K O N K U R S

PËR STAF AKADEMIK – MËSIMDHËNËS ME ORAR TË PLOTË

Bazuar në Statutin e Kolegjit Dardania, neni 56, paragrafi 2, kandidatët mund të aplikojnë për pozitat si në vijim:

1. Staf Akademik – Mësimdhënës me orar të plotë për fushën:

 • Punë Sociale (2);
 • Psikologji (2);
 • Studime menaxheriale (1);
 • Ekonomi (1);
 • Juridik (1);
 • Gjuhë Angleze (1);
 • Shkenca Politike (2);
 • Administrim Publik (1);
 • Shkenca Kompjuterike (2);
 • Informatikë (2).

Kualifikimet e nevojshme

 • Kandidati/ja duhet të ketë gradën e doktorit të shkencës në fushën përkatëse.
 • Të ketë së paku punimin e doktoratës në lëmin përkatëse.

Dokumentet për aplikim:

 • Kërkesën me CV dhe letër motivimi;
 • Kopjet e diplomave të noterizuara (Doktoraturë, Master dhe Bachelor);
 • Dëshminë e nostrifikimit të diplomave (për të diplomuarit jashtë vendit) të noterizuar;
 • Ekstrakti i lindjes;
 • Të paktën një punim shkencor në fushën përkatëse të publikuar në revista kredibile të indeksuara në Scopus/WoS. Punimi mund të jetë edhe në proces të publikimit.
 • Çertifikatën se ndaj tij nuk ndërmirret ndonjë procedurë hetuese;
 • Leja e qëndrimit dhe leja e punës (për kandidatët që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës);
 • Dokumente tjera shtesë relevante.

Dorëzimi i aplikacionit:

Dokumentacioni së bashku me formularin e aplikacionit të plotësuar duhet të dërgohet në e-mail jobs@kolegjidardania.com apo të dorëzohet në zyret e Kolegjit Dardania nga data 10.06.2023 (adresa: rr. Ibrahim Lutfiu nr. 93, Prishtinë). Kandidatët mund të aplikojnë edhe duke klikuar më poshtë në “APLIKO PËR PUNË”.

Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të ftohen për intervistë.

Aplikacioni i konkursit mund të shkarkohet duke klikuar këtu.

Benefits

Health Care

Time Off Benefits

income protection

Application for establishment of employment relationship at Dardania College

General Informations

Education

Bachelor Studies:
Master Studies:
PhD Studies:

Job position you are applying for:

Reference (if any):

Residence Permit

Declaration